Skip to main content

Chata Vápenice – Obory

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut.arch.SKA
 • Účel
  Chata
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha pozemku
   1.783 m2
 • Zastavaná plocha
  265 m2
 • Projekt
  2021
Popis projektu

Zadaním projektu v stupni Architektonická štúdia exteriéru bolo navrhnúť krajinné a záhradné úpravy pozemku s výstavbou chaty a bazénu, v zmysle individuálneho zadania a požadaviek investora.

Pozemok, parc. č. : 406/15, 406/23, 406/6 a 388/7 sa nachádza v nadmorskej výške od +318,00 do +333,00 m.n.m.  a je situovaný v chatovej oblasti blízko Vodného diela Kamík nad Vltavou, uprostred lesného porastu ihličnatých a listnatých stromov.

Pozemok je nepravidelného obdĺžnikového tvaru s jeho charakteristickým topografickým prevýšením 15m. Celkovo je úžitkovo situovaný J/ v smere V/Z. Situačne je svojimi výhľadmi vhodne umiestnený v prudkom svahu nad vedľajšou príjazdovou lesnou komunikáciou /J. Z jednej strany /J, je pozemok pozdĺžne ohraničený touto cestou a z druhej strany /S, je bezprostredne prepojený s voľným lesným porastom smerom k susedným parcelám. Topograficky je prírodne vyspádovaný v smere S/J  s najväčším stúpaním v smere JZ/SV. Vlastná prístupová komunikácia lesného charakteru, leží na okraji hranice pozemku v smere/S.

Na pozemku parc. č. 406/15, stojí pôvodná stavba chaty postavená cca v roku 1979. Jej súčasná rekonštrukcia bola dokončena v tomto období. Na pozemok je privedená vlastná ELI prípojka. Pozemok má novú vŕtanú studňu v blízkosti vstupu do chaty. Pôvodná žumpa v dolnej časti pozemku v smere /J, bude nahradená novou, v zmenenej výhodnejšej pozícii pre pravidelný servis.                                                                                                                                                                             

Zadanie investora vychádzalo z požiadavky vytvoriť názor na návrh stvárnenia krajinných úprav novo sceleného pozemku s výstavbou bazénu, výstavbou novej chatky vrátane novej výsadby stromov a ostatnej lesnej zelene. Súčasťou návrhu je aj spevnená parkovacia plocha pre odstavenie 3x osobných vozidel v časti /JV.

Novo navrhované členené územie na jednotlivé zóny, je zapracované v samostatnej situačnej schéme.

Súčasť architektonického riešenia návrhu tvorí :

1., úpravy existujúcich spevnených plôch

2., začlenenie nových požadovaných funkcií

3., terénne úpravy, krajinná tvorba a záhradné úpravy sceleného pozemku

4., úprava existujúcej príjazdovej komunikácie / S  

5., návrh riešenia statickej dopravy – 3x vlastné vyhradené parkovacie miesto na okraji existujúcej miestnej komunikácie / J

6., relaxačná zóna, terasa J/ Z, s návrhom pre výstavbu bazénového telesa

7., stavebno – architektonické rišenie výstavby chaty, vrátane jej situačného osadenia 

Novo upravené územie má slúžiť :  k relaxačnému pobytu rodiny

Zadávateľ kladie dôraz na :  efektívnosť využitia existujúcich častí pozemku a novo vytvoreného prírodného priestoru s výstavbou novej chaty a bazénu.

/na vhodné využitie existujúcich častí a priľahlých spevnených plôch pôvodnej chaty, na vhodnú úpravu terénu novej časti pozemku s výsadbou nových stromov a zelene, na celkové architektonické začlenenie nového objektu chaty do územia a jeho charakteristické architektonické stvárnenie, jej štandardnú energetickú efektivitu, na riešenie dopravnej obslužnosti územia s parkovaním vozidel a novú kvalitu sceleného prostredia v danej situácii, orientácii a topografii /

Plocha sceleného pozemku celkom : 
1.783,00 m2

Zastavaná plocha pôvodnej chaty :
54,00 m2

Výška úrovne vrcholu sedlovej strechy pôvodnej chaty : 
+ 331,56 mn.m.

Existujúca terasa a prístupové schodisko chaty :
84,00 m2

Zastavaná plocha novej terasy s bazénom vrátane schodiska :
 179,50 m2

Zastavaná plocha novej chatky s teraskou : 
31,00 m2

Spevnená parkovacia plocha pre odstavenie vozidiel :                                   
54,00 m2

Základným architektonickým prístupom k zadaniu exteriéru bolo vytvoriť celkové riešenie s maximálnou snahou o prepojenie budúcej rozšířenej terasy s novým bazénom s pôvodnou chatou a novou chatkou – s okolitým prostredím a s využitím užívateľskej orientácie územia /J.

Nová chatka, je riešená ako samostatne stojaci objekt. Jej navrhovaná pozícia vychádza z daných komunikačných a priestorovo – vzťahových možností celkového priestoru. Ďalej vychádza zo situácie  spevnených plôch a čiastočne tiež z prístupu k náročnej topografii terénu parcely č. 406/23.

Návrh výstavby chatky

Chatka je navrhnutá k letnej prevádzke, za účelom občasného ubytovania rodinných príslušníkov a priateľov rodiny.

Z dôvodu danej komunikačnej situácie areálu pôvodnej chaty a prudkého svahovitého terénu pozemku, navrhujeme novú chatku umiestniť v blízkosti hlavnej spevnenej prístupovej plochy s priamym prepojením na nové schodisko a lesný chodník smerujíci k odstavnej ploche určenej pre  parkovanie osobných vozidiel.

Chatka v lese, je do svahovitého terénu situačne osadená v smere V/Z, a jej hlavná frontálna časť v smere /J. Svojou pozíciou kopíruje smer vrstevníc existujúceho terénu.

Stavba týmto riešením, môže ponúknuť zaujímavú kvalitu užívateľského komfortu v symbióznom vzťahu človek – dom – les a okolitá krajina s otvorenými výhľadmi s uhlom 180°.

K chatke bude realizovaná samostatná ELI prípojka. Žiadne iné inžinierske siete k chatke privedené nebudú.

Chatka s vlastnou teraskou, je navhnutá v celkovom pôdorysnom rozmere :         8.150 x 4.050 mm                    Rozmery stavby obytnej časti chatky navrhujeme :                                                      5.500 x 4.050 mm                                                                         Rozmery zastrešenej terasky s deliacim paravanom sú :                                            2.400 x 3.620 mm                                                      Celkové pôdorysné rozmery s presahmi striech sú :                                                     8.150 x 6.000 mm

Výška úrovne pultovej strechy v najvyššom bode/ od spodnej úrovne základového panelu je 4.110 mm.

Stavbu chatky navrhujeme realizovať v konštrukčnom prevedení ako drevostavbu. Predpokladaná skladba konštrukcie je v kombinácii – KVH systém, Europanel a CLT panel typu Element. Nejvhodnějšia typológia bude upresnená na základe výberu konkrétneho dodávateľa drevostavby. K jej osadeniu do svahovitého terénu navrhujeme založenie spôsobom „Crawl space“, pomocou oceľových zemných vrutov s pomocnou oceľovou konštrukciou. Na základe geologického prieskumu budú vyhodnotené sondy existujúceho stavu zemného podložia v danej časti pozemku. Zodpovedný projektant statiky, ďalej určí celkový spôsob jej osadenia. V prípade potreby, bude osadenie zemných vrutov, doplnené kombináciou štíhlych ŽB pätiek/ mikropilótov. Podporný nadzemný oceľový systém, bude doplnený dreveným guľatinovým obkladom. Povrchovú úpravu guľatinových valcov, navrhujeme v prevedení prírodný odtieň dreva BO/ podľa odtieňa ostatných svetlých drevených častí v celej konštrukcii drevostavby chatky.

Strecha je pultového typu a jej konštrukcia vychádza z jednoliateho CLT drevopanelu, typu Element a KVH hranolov. Pohľadové drevené strešné konštrukcie sú v prírodnom svetlom prevedení BO, odtieň podľa možností dodávateľa.

Statické drevené vertikálne fasádne prvky, sú navrhnué v rovnakom prevedení povrchu.                                                                                                                                                                 Ľahká strešná krytina je v prevedení AL plech, z falcovaných pásov, povrchová úprava Antracit, podľa RAL vybraného dodávateľa.

Chatka má vlastnú zastrešenú terasku s deliacim paravanovým panelom zo strany /S. Orientácia terasky je v smere J/Z. Prístup na vyvýšenú terasku je riešený jednoduchým schodiskovým ramenom z prírodného dreva, v kombinácii so štíhlou nosnou oceľovou konštrukciou.                                                                                                        Celkový základový podlahový panel je drevenej konštrukcie CLT, typu Element a je dokončený v povrchovom provedení BO, odtieň podľa vybraného dodávateľa.

Vstup do chatky navrhujeme priamo z tejto vonkajšej terasky.

Vybrané obvodové steny fasády chatky sú drevostavebnej konštrukcie a zo strany J /V a Z/ sú čiastočne, alebo ceoplorosklené. Obvodová stena zo strany /S, je plná, bez okenných prvkov.                                                                                             Presklenné konštrukcie sú navrhnuté v prevedení – kombinácia drevo AL, alt. AL. Vybrané prvky členenia výplní, sú určené k otváraniu a vyklápaniu. Jeden diel čelnej fasádnej výplne, je posuvno sklopného charakteru. Povrchová úprava AL rámov je v prevedení Antracit podľa RAL, a podľa možností vybraného dodávateľa.

Vstupné dvere navrhujeme v prevedení bezrámovej konštrukcie – jednoduché ploché stvárnenie, materiál AL, farebný odtieň červený, podľa RAL, a podľa možností vybraného dodávateľa. Madlo dverí bude výtvarne a remeselne vyrobené miestnym rezbárom z prírodného dreveného samorastu. Povrchová úprava madla, prírodní drevený odtieň.

Vybrané časti obvodových stien chatky a drevený paravan na teraske sú navrhnuté z drevených prvkov. Fasádnu časť tvorí obklad z prírodného dreva v tmavom prevedení s priznanou textúrou. Alt. lazúra – Eben Tikkurila, alt. Tikkurila Waltti Wood Oil, alebo alt. Thermowood Magnolia. Podľa možností zhotoviteľa je možná tiež kombinácia povrchových úprav v spojení s kartáčovaným, prípadne opalovaným povrchom dreva. Smer montáže fasádneho obkladu je navrhnutý na výšku.

Drevený exteriérový paravan je rámového charakteru s kompozičným horizontálnym a vertikálnym lamelovým členením. Bližšia časť paravanu smerom ku vstupnej stene chatky, je nepriehľadná. Povrch dokončenia drevených prvkov je v rovnakom prevedení ako bočný obklad fasády.

Vybrané pevné obvodové steny fasády sú zo strany exteriéru obložené AL plechom z falcovaných pásov v smere ukladania na výšku. Prevedenie povrchovej úpravy oplechovaním je v odtieni Antracit, podľa RAL vybraného dodávateľa.

Zodpovedný projektant stavebnej časti vo vyššom stupni PD, spracuje všetky potrebné podklady pre vybavenie príslušných povolení, vrátane profesií pre realizáciu stavby a výber zhotoviteľa.

*Interiér chatky bude navrhnutý v ďaľšom stupni PD, na základe bližšej špecifikácie klienta a návrhu architekta. Prístup k interiérovému designu bude vychádzať z daného architektonického stvárnenia stavby. Autor projektu v čase výberu dodávateľa pre realizáciu drevostavby, upresní podstatné výbery materiálov a povrchov vyplývajúcich zo stavebných konštrukcií vybranej typológie drevostavby.

*K projektu sme pre klienta navrhli jeho vlastný grafický návrh.                                                                                                    „Logo“ projektu, je možné na vybrané časti novo zrealizovaných drevených prvkov, aplikovať klasickým technickým spôsobom – vypálením, navrhuje klient.