Skip to main content

Alej Mudr. Vojtěcha Alexandra

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Revitalizácia mestského parku
 • Miesto
  Kežmarok
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha pozemku
  3.000 m2
 • Štruktúra verejného priestoru
  Zeleň, komorný objekt múzea, terasa, vodná plocha s umeleckým dielom
 • Projekt/ štúdie
  2012
Popis projektu

Vzhľadom ku skutočnosti, že „Alexandrova alej“ vybudovaná Okrášľovacím spolkom okolo roku 1904 v historickom centre mesta Kežmarok, prežila viac než jedno pohnuté storočie, sme presvedčení, že je niekoľko možností, ako toto územie revitalizovať v prospech občanov a návštevníkov mesta, kultivovaným spôsobom.

Mudr. Vojtech Alexander, bol na svoju dobu moderný a nadčasový človek. V oblasti röntgenológie úspešne experimentoval s plasticitou röntgenového obrazu – vo forme priestorového 3D zobrazovania. V našom ideovom návrhu preto predstavujeme súčasný názor na túto osobnosť a to formou projektu obnovy úprav zazelenenej plochy a stromovej aleje, ktorej súčasťou by bolo vybudovanie komorného múzea s polyfunkčným poslaním, zasväteného nášmu významnému rodákovi.

Celkový koncept je postavený na širších súvislostiach s historickým jadrom mesta a tvorí tak jeho prirodzenú súčasť.

Úvodná štúdia revitalizácie pozostáva z dvoch vzájomne prepojených rovín.

Tou prvou, je samotná komorná stavba múzea, osadená na severnom okraji stromovej aleje. Jeho poslanie je priniesť informáciu o danej osobnosti a to súčasnou formou stvárnenia s využitím interaktivity a polyfunkčnosti. Mierne prevýšeným osadením nad úroveň vedľajšej cestnej komunikácie, dodávam architektúre vzdušnosť, pomocou širokých pohodlných schodov a výstupných rámp, ktoré sú sústredené k malej  terase po jej obvode. Typologicky je to architektúra s modernými výrazovými prostriedkami. Navrhnutá vodná plocha, ako symbol pôvodného mŕtveho ramena rieky Poprad, dotvára prírodný charakter riešenia. Zároveň, táto hladina vody priamo prepája a zrkadlí v jednej úrovni, interiér stálej expozície s exteriérom okolitej zelene. V plnohodnotnej priehľadovej perspektíve z interiéru, takto ponúkam návštevníkovi plynulý pohľad na inštaláciu exteriérových výtvarných objektov v zazelenenej ploche.

V druhej rovine, prirodzeným spôsobom umožňujeme sprístupnenie aleje návštevníkom za pomoci centrálne situovaného chodníka, parkovou úpravou zelene s lavičkami a nepriamym osvetlením. Po celej dĺžke chodníka, jednostranne navrhujem inštaláciu výtvarných objektov na ktorých sú vyobrazené zväčšeniny originálnych sklenených snímok Vojtecha Alexandra, s akcentom na ich výnimočnú výtvarnú hodnotu. Sklenené podsvietené panely – City light, lemujúce chodník, sú doplnené základnými faktografickými údajmi o jeho živote a diele a zároveň textovým výberom z jeho básnickej tvorby.

Týmto návrhom, ponúkame občanom mesta a jeho historickému mestskému jadru moderne revitalizované teritórium, prostredie pre oddych všetkým, miesto pre malé formy kultúrnych a spoločenských podujatí, meeting point pre mladých ľudí, a záchytný informačno- vzdelávací bod pre návštevníkov mesta, ako vyrovnanie dlhu súčasníkov nášmu svetoznámemu rodákovi.

Za dôležitú súčasť konceptu považujeme širokospektrálny pohľad na túto tému. Vytvorením akejsi logickej schémy v tvare „Triagonu“, kde jednoduchým spojením historicky podstatných a daných bodov centra mesta, prichádzame k prirodzenej štruktúre troch dispozične situovaných bodov s ich vyvrcholením v bode štvrtom, ktorý im je tak vlastný.

Tu sa vzťah Vojtecha Alexandra k jednotlivým pozíciám viaže takmer identicky. Život a dielo, história a tradícia, pokrokovosť a vízia, bez silného duchovna v tej – ktorej dobe sú takmer nepredstaviteľné.

Architektonický návrh síce pojednáva riešenie v lokalite „Alej“, avšak je priam nemožné z konceptu vylúčiť obnovu pôvodnej trojuholníkovej časti parku, pred evanjelickým kostolom s prinavrátením sochy „Svetlonoska“, ktorej pôvodná inštalácia bola spojená so zásluhou Vojtecha Alexandra o elektrifikáciu mesta Kežmarok. Práve toto historické epicentrum architektúry mesta, ktoré patrí z hľadiska turistického ruchu medzi najnavštevovanejšie, si zaslúži v celkovom koncepte nemalú pozornosť. Socha, ako symbol modernej doby a pokroku.