Skip to main content

Rodinný dom Trenčianske Teplice

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Rodinný dom
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha pozemku
  12.977 m2
 • Zastavaná plocha, celkom
  720,40 m2
 • Projekt
  2018 / 19
Popis projektu

Zameraním projektu v stupni Architektonická štúdia, bolo navrhnúť rodinný dom, umiestnený na príslušnej stavebnej parcele v zmysle individuálneho zadania investora, vrátane požiadaviek na stvárnenie záhradných a krajinných úprav.

Stavebný pozemok, nachádzajúci sa v nadmorskej výške od +315,00 do +327,50 m.n.m., je situovaný na okraji obce Omšenie, tesne nad vodnou nádržou Baračka, ktorá je vodným dielom III. kategórie s jej nadmorskou výškou 304 m.n.m. a má rozlohu 8 ha. Lokalitou sa pozemok nachádza v blízkosti kúpeľného mesta Trenčianske Teplice, uprostred údolia listnatých a ihličnatých lesov Strážovských vrchov.  

Pozemok je podlhovastého charakteru. Celkovo je situovaný v smere JV/ SZ. Situačne je výhľadovo veľmi vhodne a pomerne vysoko osadený nad cestnou komunikáciou a vodnou nádržou. Z jednej strany/ JZ, je pozdĺžne ohraničený touto cestou a zo strany druhej/ SV , je bezprostredne spojený s hustým lesným porastom. Topograficky je prírodne a plynulo vyspádovaný v smere V/ Z, s najväčším prevýšeným stúpaním v smere SV/ JZ .

Zadanie investora v prvej etape, vychádzalo z požiadavky, vytvoriť názor na rodinný dom určený pre bývanie rodiny s deťmi a vyhradenou časťou pre prácu. Vybraná stavebná parcela, je situovaná v bezprostrednej blízkosti lesa, má svahovitý charakter, veľkolepý výhľad na vodnú nádrž a scenériu údolia Strážovských vrchov.

Zadaním investora v druhej etape, bolo navrhnúť záhradné a krajinné úpravy s priľahlým lesným porastom a priamou nadväznosťou na objektovú skladbu navrhnutej stavby.  

Parcela je dĺžkovo situovaná v smere od J/ V – S/ Z, s najstrmším prírodne plynulým prevýšením v časti V – Z.

Základným architektonickým prístupom k zadaniu, bolo situovanie prízemnej dispozície RD s maximálnou snahou o zapadnutie do prostredia s využitím jej užívateľskej orientácie. RD je riešený ako samostatne stojaci objekt, čiastočne kopírujúci danú topografiu parcely.

Hmotové usporiadanie stavby, je výškovo proporčne rozčlenené takým spôsobom, aby účelovo splnilo vytvorenie objektu s jeho vlastnou a prirodzenou tektonikou.

Navrhnutými vyjadrovacími prostriedkami stavebných konštrukcií, sú tieto hmoty vzájomne prepojené do kontinuálneho celku s rešpektovaním účelu ich uvažovaného používania. Vždy s dôrazom na kontakt interiéru s exteriérom.